Informovaný súhlas pacienta

zakúpením Testovania u Spoločnosti vyjadrujem v zmysle § 6 Zákona č. 576/2004 Z. z. súhlas:

(a) s vykonaním odberu Vzorky na účel jej Testovania na prítomnosť vírusu spôsobujúceho ochorenie SARS-CoV-2 alebo prítomnosť protilátok proti tomuto vírusu;

(b) s Testovaním Vzorky na prítomnosť vírusu spôsobujúceho ochorenie SARS-CoV-2 alebo prítomnosť protilátok proti tomuto vírusu.

Zároveň potvrdzujem, že:

(a) som bol oboznámený s cenou Testovania a nakoľko Testovanie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia túto sa zaväzujem Spoločnosti uhradiť;

(b) som bol oboznámený s pokynmi a informáciami súvisiacimi s odberom Vzorky;

(c) som bol informovaný o účele, povahe, následkoch a rizikách odobratia Vzorky a Testovania, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia odberu Vzorky a Testovania a pre odber Vzorky a vykonanie Testovania som sa mal možnosť slobodne rozhodnúť;

(d) som si vedomý, že Výsledok bude odoslaný príslušnému orgánu verejnej správy (Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, resp. príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva), ktorý bude ďalej postupovať v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi v oblasti ochrany verejného zdravia;

(e) som nezamlčal pred odberom Vzorky a následného Testovania nezamlčal žiadne závažné skutočnosti v spojitosti s uvedenými úkonmi a všetky informácie, ktoré som poskytol Spoločnosti za účelom odberom Vzorky a Testovania, sú podľa môjho najlepšieho svedomia a vedomia pravdivé. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za následky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku toho, že som poskytol nepravdivé a/alebo neúplné informácie.

Som si vedomý, že súhlas môžem kedykoľvek písomne úplne alebo čiastočne odvolať bez uvedenia dôvodov. Prehlasujem, že som porozumel všetkým údajom, poučeniam a súhlasom, ktoré mi boli zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku oznámené, vysvetlené a poskytnuté, s možnosťou a dostatočným časom sa slobodne rozhodnúť.

Týmto beriem na vedomie, že Spoločnosť je ako prevádzkovateľ oprávnený spracúvať moje osobné údaje poskytnuté Spoločnosti za účelom odberu Vzorky a Testovania na základe Predpisov na ochranu údajov, pričom informácie o mojich právach týkajúcich sa mojich osobných údajov sú zverejnené na Internetovom sídle Spoločnosti.

PCR a antigénové vyšetrenie na ochorenie COVID-19

PREVÁDZKOVATEĽ

BHR medical, s.r.o.
Štefánikova 9, Nitra

info@bhrmedical.eu