Všeobecné obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť BHR medical s.r.o., so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 50 364 367, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 41001/N (ďalej len „Spoločnosť“) je na základe platných povolení a v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu podľa príslušných povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

1.2. Spoločnosť ponúka Klientom Testovanie, ktoré si možno zakúpiť tak, ako je uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností súvisiacich so zabezpečením testovania vydáva Spoločnosť tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“).

1.3. Zakúpením Testovania Klient potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a že s nimi súhlasí. Ak nie je v týchto VOP ustanovené inak, vzťahujú sa tieto na zmluvný vzťah Spoločnosti a Klienta v plnom rozsahu. Klient berie na vedomie, že na účely úpravy právneho vzťahu medzi ním a Spoločnosťou sa za účinné považujú VOP v znení platnom a účinnom v čase zakúpenia Testovania.

1.4. Znenie VOP môže Spoločnosť meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

2. VYMEDZENIE POJMOV

2.1. Pojmy použité v texte VOP majú nasledujúci význam:

(a) Cenník: platný cenník Spoločnosti, ktorý je zverejnený v elektronickej podobe na Internetovom sídle a/alebo umiestnený v jednotlivých Mobilných odberových miestach v tlačenej podobe;

(b) Internetové sídlo: internetová stránka www.covidtestbhr.sk;

(c) Informovaný súhlas: je preukázateľný súhlas Klienta s poskytnutím zdravotnej starostlivosti Spoločnosťou, ktorému predchádzalo poučenie podľa Zákona č. 576/2004 Z. z.;

(d) Klient: osoba, ktorá je na základe odobratia Vzorky v niektorom z Mobilných odberových miest, v záväzkovom vzťahu so Spoločnosťou;

(e) Mobilné odberové miesto: miesto vymedzené adresou a mestom, na ktorom Spoločnosť prostredníctvom zdravotníckeho pracovníka odoberie Klientovi Vzorku v súlade s týmito VOP;

(f) Predpisy na ochranu údajov: aktuálne platné všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany osobných údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;

(g) Rezervačný systém: je systém prístupný na Internetovom sídle, prostredníctvom ktorého si Klient môže rezervovať miesto a termín odberu Vzorky za účelom Testovania. Na účely prihlásenia sa do Rezervačného systému si Klient vytvára účet vymedzený prihlasovacím emailom Klienta a heslom Klienta.

(h) Spoločnosť: spoločnosť BHR medical s.r.o., so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 50 364 367, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 41001/N;

(i) Testovanie: Spoločnosťou ponúkané a vykonávané vyšetrenie a/alebo ďalšie služby súvisiace s vykonávaním vyšetrenia na prítomnosť vírusu spôsobujúceho ochorenie SARS-CoV-2 alebo vyšetrenie a/alebo ďalšie služby súvisiace s vykonávaním vyšetrenia na prítomnosť protilátok proti vírusu spôsobujúcemu ochorenie SARS-CoV-2, ktoré si môžu Klienti zakúpiť spôsobom uvedeným v týchto VOP;

(j) VOP: tieto všeobecné obchodné podmienky;

(k) Výsledok: výsledok Testovania;

(l) Vzorka: Vzorka Klienta, ktorá bola odobratá zdravotníckym pracovníkom pri vykonaní Testovania;

(m) Zákon č. 576/2004 Z. z.: zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

(n) Zákon č. 578/2004 Z. z.: zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

3. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O TESTOVANÍ

3.1. Spoločnosť ponúka Klientom Testovanie, ktoré je vykonávané zdravotníckym pracovníkom zo Vzorky odobratej v Mobilnom odberovom mieste.

3.2. Na Testovanie je možné sa objednať cez Rezervačný systéme na Internetovom sídle.

3.3. Testovanie možno zakúpiť aj bez rezervácie priamo v Mobilnom odberovom mieste.

3.4. Bližšia špecifikácia a ceny Testovania sú uvedené na Internetovom sídle. Testovanie bude vykonané až po prijatí platby za Testovanie.

3.5. Rezervácia Testovania je bezplatná. Klient berie na vedomie, že na vytvorenie rezervácie v Rezervačnom systéme je potrebné vytvorenie klientského účtu.

3.6. Rezerváciu Testovania môže Klient kedykoľvek do termínu odberu Vzorky bezplatne zrušiť alebo sa na rezervovaný termín nedostaviť. V prípade oneskorého príchodu Klienta sa na rezerváciu neprihliada a Klient bude otestovaný tak, ako by rezerváciu nespravil.

3.7. Spoločnosť vyvinie maximálne možné úsilie na dodržanie termínu odberu Vzorky podľa rezervácie, pričom Spoločnosť nenesie zodpovednosť za nedodržanie termínu odberu Vzorky v prípade objektívnych okolností nezávislých od vôle Spoločnosti.

3.8. Platba za Testovanie sa realizuje v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty priamo v Mobilnom odberovom mieste.

3.9. Klient nie je oprávnený bezdôvodne vrátiť zakúpené Testovanie.

3.10. Výsledok Spoločnosť doručí v závislosti od druhu vykonávaného Testovania, v nasledovných formách:
a) Výsledok bude oznámený Klientovi osobne priamo v Mobilnom odberovom mieste a o Výsledku testovania mu bude vystavený certifikát;
b) certifikát o Výsledku antigénového Testovania bude Klientovi doručený formou SMS zo systému eZdravie od NCZI;
c) Výsledok antigénového Testovania sa Klientovi zobrazí v aplikácii GreenPass;
d) Výsledok bude doručený Klientovi elektronickou formou prostredníctvom emailu;

3.11. Klient je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, ktorú je možné a dôvodné od neho
požadovať v súvislosti s Testovaním.

3.12. Klient berie na vedomie, že Spoločnosť môže pri poskytovaní Testovania a služieb súvisiacich s Testovaním spolupracovať aj s tretími stranami.

3.13. Klient berie na vedomie, že ak mu bude zistený pozitívny Výsledok Testovania na prítomnosť vírusu spôsobujúceho ochorenie SARS-CoV-2, je povinný postupovať v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä, oznámiť túto skutočnosť svojmu ošetrujúcemu lekárovi a správať sa tak, aby zabránil prenosu vírusu na ďalšie osoby dodržiavaním ochranných opatrení, najmä dodržiavaním izolácie, zdržiavaním sa počas izolácie iba v mieste izolácie, zamedzením fyzickému kontaktu s inými osobami, dodržiavaním prísnej hygieny rúk a povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, dodržiavaním zákazu stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré bývajú spolu s pozitívne testovaným v mieste izolácie, oznámením tejto skutočnosti všetkým osobám, s ktorými bol pozitívne testovaný v úzkom kontakte v období dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu Vzorky atď.

4. REZERVAČNÝ SYSTÉM

4.1. Klient berie na vedomie, že rezerváciu je možné vytvoriť výlučne cez Rezervačný systém dostupný na Internetovom sídle Spoločnosti.

4.2. Pre vytvorenie rezervácie je Klient povinný vytvoriť si klientský účet. Do klientského účtu je potrebné uviesť nasledovné údaje: meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko v rozsahu ulica, číslo domu, mesto, poštové smerovacie číslo, telefonický kontakt, emailová adresa a heslo.

4.3. Údaje podľa prvej vety budú použité na poskytnutie Testovania (najmä oznámenie Výsledku) a na komunikáciu s Klientom.

4.4. Klient zodpovedá za správnosť a úplnosť poskytnutých údajov a v prípade ich zmeny je povinný ich sám bez zbytočného odkladu aktualizovať.

4.5. Spoločnosť nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá môže Klientovi vzniknúť v dôsledku uvedenia nesprávnych alebo neúplných informácií alebo v súvislosti s používaním Rezervačného systému.

4.6. Ak Klient nevyplní niektorý z povinných údajov pre registráciu klientskeho účtu, bude tento údaj automaticky zvýraznený a bez jeho vyplnenia nebude možné ďalej pokračovať v registrácii do Rezervačného systému.

4.7. Klient je povinný pri rezervácii termínu udeliť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a potvrdiť, že sa oboznámil s podmienkami spracovania osobných údajov, s informáciami uvedenými v informovanom súhlase ako aj s týmito VOP.

4.8. Klient je povinný uchovávať svoj prihlasovací email a heslo ku klientskemu účtu tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov Klienta v prípade prezradenia alebo poskytnutia prístupového hesla úmyselne alebo z nedbanlivosti tretím osobám.

4.9. Klient berie na vedomie, že z objektívnych dôvodov môže byť Internetové sídlo a/alebo Rezervačný systém nedostupné alebo nefunkčné, najmä z dôvodov pravidelnej údržby softwaru a hardwaru potrebného na prevádzku. Spoločnosť nezodpovedá za akúkoľvek  škodu vzniknutú z uvedeného dôvodu.

4.10. Klient má právo kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu zrušiť svoj klientsky účet na základe žiadosti adresovanej Spoločnosti na adresu Spoločnosti.

5. ODBER VZORKY

5.1. Klient sa na odber Vzorky za účelom Testovania dostaví na niektoré z Mobilných odberových miest. V prípade, že má Klient rezerváciu, dostaví sa na odber Vzorky na miesto a v termíne uvedenom v rezervácii.

5.2. Klient berie na vedomie, že pred vykonaním odberu Vzorky je povinný dodržiavať všetky pokyny zdravotníckeho pracovníka a Spoločnosti (najmä 30 minút pred odobratím Vzorky nejesť, nepiť a nefajčiť) v opačnom prípade Spoločnosť nezodpovedá za správnosť Výsledku.

5.3. Pri vstupe k Mobilnému odberovému miestu je každý povinný dodržiavať hygienické opatrenia platné podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä mať prekryté dýchacie cesty. Všetky osoby v blízkosti Mobilného odberového miesta sú povinné riadiť sa pokynmi zdravotníckych pracovníkov, ako aj inými pokynmi a opatreniami vydanými príslušnými štátnymi orgánmi.

5.4. Pred odberom Vzorky vykoná zdravotnícky pracovník kontrolu osobných údajov Klienta a zabezpečí potrebnú dokumentáciu.

5.5. Zdravotnícky pracovník je oprávnený odmietnuť odobrať vzoru Klientovi v prípade, ak:
a) Klient odmietne preukázať svoju totožnosť,
b) Klient neposkytne potrebnú súčinnosť požadovanú zdravotníckym pracovníkom,
c) Klient nedodrží alebo poruší pravidlá pre vykonanie odberu Vzorky alebo povinnosti podľa týchto VOP,
d) Klient je zjavne v stave, ktorý podľa úvahy zdravotníckeho pracovníka neumožňuje odber Vzorky alebo vykonanie inej činnosti nevyhnutnej pre Testovanie, najmä, ak je Klient pod vplyvom alkoholu, omamných, psychotropných látok či liekov.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Testovanie je poskytované Spoločnosťou ako poskytovateľom v súlade so Zákonom č. 576/2004 Z. z.. Klient berie na vedomie a súhlasí, že Spoločnosť nakladá s Výsledkami Testovania ako so súčasťou zdravotnej dokumentácie v zmysle platných právnych predpisov.

6.2. Klient berie na vedomie, že v súvislosti s Testovaním bude dochádzať zo strany Spoločnosti k spracúvaniu osobných údajov Klienta, pričom spracúvanie osobných údajov bude prebiehať výlučne v súlade s Predpismi na ochranu údajov.

6.3. Spoločnosť je povinná postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu, zničeniu, poškodeniu či strate osobných údajov Klienta alebo neoprávnenému úniku osobných údajov Klienta.

7. REKLAMÁCIE

7.1. Reklamácie sa spravujú reklamačným poriadkom dostupným na Internetovom sídle.

8. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Spoločnosť a Klient sa zaväzujú, že všetky konflikty budú riešiť primárne vzájomnou komunikáciou. Prípadné spory medzi Spoločnosťou a Klientom budú vyriešené predovšetkým prostredníctvom vzájomnej dohody a zmieru. Ak sa Klient so Spoločnosťou nedohodnú inak, prípadné súdne spory budú rozhodnuté príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

8.2. Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Klientom sa riadia zmluvou, týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.3. Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Klientom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 576/2004 Z. z., Zákonom č. 578/2004 Z. z., Predpismi na ochranu údajov ako aj iných právnych predpisov.

8.4. V prípade neplatnosti niektorého ustanovenia týchto VOP, platnosť ostatných ustanovení VOP nie je dotknutá. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia platných a účinných právnych predpisov, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu týchto VOP.
V Nitre, 14.2.2022
BHR medical s.r.o.

PCR a antigénové vyšetrenie na ochorenie COVID-19

PREVÁDZKOVATEĽ

BHR medical, s.r.o.
Štefánikova 9, Nitra

info@bhrmedical.eu